ग्रामपंचायत मानधन लोकसंख्या 0-2000

सरपंच मानधन ₹ 3000 ₹ प्रति महिना असतो

उपसरपंचचा पगार ₹ 1000 प्रति महिना असतो

सरकारी अनुदानाची टक्केवारी ७५% असतो

सरपंच अनुदान रक्कम ₹ 2250 असतो

उपसरपंच अनुदान रक्कम ₹ 750 असतो

2001 मध्ये 8000 लोकसंख्या असलेल्या

सरपंचाचे मानधन ₹ 4000 प्रति महिना असतो

उपसरपंचांचा पगार ₹ 1500 प्रति महिना असतो

सरकारी अनुदानाची टक्केवारी ७५% असतो

सरपंच अनुदान रक्कम ₹ 3000 असतो

उपसरपंच अनुदान रक्कम ₹ 1125असतो

8000 व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या

सरपंच ₹5000 प्रति महिना असत

उपसरपंच ₹ 2000 प्रति महिना असतो

सरकारी अनुदानाची टक्केवारी ७५% असतो

सरपंच अनुदान रक्कम ₹ 3750 असतो

उपसरपंच अनुदान रक्कम ₹ 1500 असतो

updates a2z