मुंबईतील सोन्याचे दर

 

 

 

24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम – 54,220

 

 

 

 

 

 

 

 

22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम – 49,702

 

 

 

 

 

 

 

1 किलो चांदीचा दर – 68,030

 

 

 

 

Gold price today

 

 

 

 

 

 

 

 

पुण्यातील सोन्याचे दर

 

 

 

 

 

 

 

 

24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम – 54,220

 

 

 

 

 

 

 

 

22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम – 49,702

 

1 किलो चांदीचा दर – 68,030

 

नाशिकमधील सोन्याचे दर

 

24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम – 54,220

 

22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम – 49,702

1 किलो चांदीचा दर -68,030

 

1 किलो चांदीचा दर -68,030

नागपूरमधील सोन्याचे दर

24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम – 54,210

 

22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम – 49,693

 

1 किलो चांदीचा दर – 68,030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 किलो चांदीचा दर – 68,030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दिल्लीमधील सोन्याचे दर

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम – 54,120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम – 49,610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 किलो चांदीचा दर – 67,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कोलकत्तामधील सोन्याचे दर

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम- 54,160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम- 49,647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

updates a2z