आवक – 11

 

कमीत कमी दर – 4450

 

जास्तीत जास्त दर – 5200

 

सर्वसाधारण दर – 5180

 

आवक – 30

 

 

कमीत कमी दर – 4800

 

जास्तीत जास्त दर – 5110

 

सर्वसाधारण दर – 4900

 

आवक – 48

 

सर्वसाधारण दर – 5050

 

 

 

updates a2z