असा घ्या, “अपंग दिव्यांग पेन्शन” योजनेचा लाभ:

  अपंग पेन्शन योजनेचे उद्दिष्टे: :                 अपंग व्यक्ती रोजगार प्राप्त करू शकत नाहीत. अपंगत्वामुळे त्यांचे जीवन परावलंबी म्हणजेच दुसऱ्यावर अवलंबून न राहता, त्यांचे जीवन स्वावलंबी बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील अपंग व्यक्तींना आर्थिक मदत म्हणून महाराष्ट्रात “अपंग दिव्यांग पेन्शन योजना” सुरू केलेली आहे. या योजनेचा अंतर्गत महाराष्ट्र शासन अपंग … Read more

updates a2z