Tur today rate

Tur today rate
Tur today rate बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/06/2023
पैठण — क्विंटल 2 9550 9550 9550
कारंजा — क्विंटल 1500 8725 9900 9505
हिंगोली गज्जर क्विंटल 300 9500 10000 9750
अकोला लाल क्विंटल 2016 5500 10385 9800
जळगाव लाल क्विंटल 2 8500 8500 8500
मालेगाव लाल क्विंटल 20 6000 8435 7800
आर्वी लाल क्विंटल 230 9000 10200 9500
चिखली लाल क्विंटल 175 8500 10040 9270
नागपूर लाल क्विंटल 612 9400 10444 10183
हिंगणघाट लाल क्विंटल 1652 8100 10225 9070
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 600 9150 9450 9200
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 87 9500 9600 9550
मलकापूर लाल क्विंटल 1225 9000 10220 9760
सावनेर लाल क्विंटल 121 9400 9950 9700
कोपरगाव लाल क्विंटल 1 8500 8500 8500
परतूर लाल क्विंटल 12 9670 9900 9800
मेहकर लाल क्विंटल 130 9000 9925 9700
वरोरा लाल क्विंटल 15 7550 8650 8000
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 17 9000 9950 9475
सिंदी लाल क्विंटल 25 9150 9700 9500
उमरेड लोकल क्विंटल 10 9000 10100 9700
अहमहपूर लोकल क्विंटल 63 7000 9650 8325
जालना पांढरा क्विंटल 168 5500 10070 9300
माजलगाव पांढरा क्विंटल 28 9050 9826 9700
गेवराई पांढरा क्विंटल 17 9900 10000 9950
परतूर पांढरा क्विंटल 3 9000 9400 9300
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 2 7500 8002 8002
केज पांढरा क्विंटल 1 5000 5000 5000
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 26 9010 10011 9560
updates a2z